Betingede aftaler om overdragelse af fast ejendom

Prisfastsættelse af fast indkomst

Prisfastsættelse af fast indkomst

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Selskabets rentabilitetsanalyse er således alt for skønsmæssig til, at SKAT kunne teste den avance, der er realiseret i salgsselskaberne, jf. også det anførte i SKATs afgørelse af 66. december 7566, side 98, pkt. 5-6 og Landsskatterettens præmisser, hvor følgende fremgår:

Visning af: Offentlig prisfastsættelse | Nationaløkonomisk

Sagen angår i første række spørgsmålet, om skattemyndighederne som følge af transfer pricing korrektion som sket har været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af H6 A/S's indkomst.

:Resolutiv betingede aftaler og regulering af

Taget efter ordlyden mener koncernen tilsyneladende, at salgsselskaberne skal have en højere margin end produktionsselskaberne, der ejer de værdifulde immaterielle aktiver. Når den konsoliderede normmargin er 75 75 %, og den interne målsætning for produktionsselskaberne er lavere med de nævnte 68 68%, indebærer dette nødvendigvis, at salgsselskabernes normmargin er højere end den konsoliderede normmargin på 75 75 %. Det betyder med andre ord, at de rutinefunktioner, som salgsselskaberne udfører, fejlagtigt belønnes højere end de værdiskabende funktioner, som ejeren af de immaterielle aktiver bidrager med.

TNMM beskriver, hvad der ville være en armslængdefortjeneste for en hel aktivitet, snarere end for identificerede transaktioner. Hensigten er ikke at fastsætte prisen for solgte varer, men at anslå det overskud, som uafhængige selskaber kunne forventes at opnå ved en aktivitet, såsom at sælge varer. Dette gøres ved at tage et udgangspunkt (overskudsindikator"), . omkostninger, omsætning eller faste investeringer og sammenligne dette med en tilsvarende overskudsindikator for en sammenlignelig ukontrolleret transaktion.

Skatteministeriet har således hverken gjort gældende, at en konkret vare ikke er (vejledende) prissat korrekt back-end (hos H6 A/S) eller G9 (hos salgsselskaberne). Det er heller ikke gjort gældende, at den forventede avance i salgsselskabet ikke er på markedsniveau.

Det er forkert og fordrejende, når Skatteministeriet postulerer, at H6 A/S har undladt at medvirke til sagens oplysning. Selskabet har både under revisionen og under retssagen dokumenteret sagen efter de dagældende regler og også i et omfang, der rækker langt ud over det krævede, og H6 A/S har i øvrigt også imødekommet utallige opfordringer uden relevans for vurderingen af kravet om, at pris og vilkår ved transaktioner mellem H6 A/S og koncernforbundne selskaber skal være på armslængde, herunder . det hollandske moderselskabs årsrapporter.

H6 A/S har videre henvist til, at selskabets kroniske underskud skal tilskrives . dårlig ledelse og levering af yderst komplekse kundetilpassede maskiner, som havde meget væsentlige fejl, og dermed forbundne udbedringsomkostninger for selskabet. H6 A/S 8767 s forklaring på underskuddet er udokumenteret. Alle selskaber har generelt udfordringer over en sådan periode, og derfor udgør enkeltstående udfordringer ikke noget ekstraordinært.

Det anførte godtgør ikke, at de selskaber i skattemyndighedernes benchmark, som opererer i de nævnte lande, ikke skulle være sammenlignelige med H6 A/S. Det forhold, at et landebaseret, beregnet risikotillæg " måske " kan føre til en ringere grad af sammenlignelighed, indebærer ikke, at de konkrete selskaber ikke kan tjene som sammenligningsgrundlag. Der er da heller ikke nogen entydig sammenhæng mellem det afkast, som de sammenlignelige selskaber i benchmarket har opnået, og de risikotillæg, som H6 A/S har henvist til. Benchmarket indeholder således tyske virksomheder med høj indtjening og østeuropæiske virksomheder med lav indtjening.

Ved aktivoverdragelse er det de overdragne aktiver, som er relevante i en skattemæssig sammenhæng. Man kan populært sige, at køber ved aktivoverdragelse køber 8775 indmaden 8776 i selskabet, mens sælger beholder selve selskabet.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar