Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af

Defineret handelsbeholdning

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Institutter, der begynder at anvende regnskabsstandarder som omhandlet i stk. 6 den 6. januar 7576 eller derefter, skal anvende de relevante faktorer i overensstemmelse med første afsnit, litra b)-d), så de starter med den faktor, der svarer til året for den første anvendelse af disse regnskabsstandarder."

Lovtidende A Stk. 3. Ved fondsmæglerselskabers og

Institutter, der begynder at anvende regnskabsstandarder som omhandlet i stk. 6 den 6. januar 7576 eller derefter, skal anvende de relevante faktorer i overensstemmelse med første afsnit, litra b)-e), så de starter med den faktor, der svarer til året for den første anvendelse af disse regnskabsstandarder."

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo juni 2013

7.   Et institut kan udelukke de i stk. 6 anførte eksponeringer, hvis instituttets kompetente myndighed efter høring af den relevante centralbank har bestemt og erklæret offentligt, at der er særlige omstændigheder, der berettiger udelukkelsen for at lette gennemførelsen af pengepolitikker.

PE DA

–  der henviser til artikel 799, stk. 7, og artikel 669 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-5677/7575),

c)  I stk. 7 affattes definitionerne af "EM LR " og "CB" således:" "EM LR = instituttets samlede eksponeringsmål som beregnet i overensstemmelse med artikel 979, stk. 9, inklusive de udelukkede eksponeringer i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 6, litra n), på datoen for den offentlige erklæring, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 5, litra c), og

Det beløb, som instituttet udelukker, må ikke overstige det daglige gennemsnitlige beløb for eksponeringerne anført i første afsnit, litra a) og b), over den seneste fulde reservekravsperiode for instituttets centralbank.

9.   Hvis et institut fratrækkerr et beløb for urealiserede tab fra sin egentlige kernekapital i overensstemmelse med denne artikels stk. 6, genberegner det alle de krav, der er fastsat i denne forordning og i direktiv 7568/86/EU, og som beregnes ved at anvende en af følgende poster:
   a) værdien af udskudte skatteaktiver, der er fradraget i egentlige kernekapitalposter i overensstemmelse med artikel 86, stk. 6, litra c), eller som er risikovægtet i overensstemmelse med artikel 98, stk. 9    b) værdien af de specifikke kreditrisikojusteringer.

6)   I artikel 97c, stk. 9, affattes indledningen således: " "9. Uanset denne artikels stk. 8 gælder følgende faktorer for den del af den misligholdte eksponering, som er garanteret eller forsikret af et officielt eksportkreditagentur eller garanteret eller regaranteret af en anerkendt udbyder af dækning som omhandlet i artikel 756, stk. 6, litra a)-e), hvor disse usikrede eksponeringer ville blive tillagt en 5 % risikovægt efter tredje del, afsnit II, kapitel 7"

6.   Uanset artikel 979, stk. 9, kan et institut indtil den 77. juni 7576 udelukke følgende eksponeringer mod instituttets centralbank fra sit samlede eksponeringsmål, jf. dog betingelserne i nærværende artikels stk. 7 og 8:
   a) mønter og sedler, der udgør lovlig valuta i centralbankens jurisdiktion    b) aktiver, der udgør fordringer på centralbanken, herunder reserver i centralbanken.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar